BRUKERVILKÅR FOR RADIOPLAY

Innledning

Disse brukervilkårene beskriver de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Bruker", "du") og Bauer Media AS  som tjenesteleverandør av tjenesten Bauer Media AS RadioPlay ("RadioPlay", "Tjenesten").

Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten RadioPlay gir kostnadsfri tilgang til (I) Bauer Media AS ordinære FM-sendinger (simulcasting), og (II) eksklusive, samt spesialproduserte radiosendinger. Tjenesten støttes finansielt av annonsering.

For å benytte Tjenesten må Bruker ha en aktiv Internett-tilkobling. Vær oppmerksom på at operatørtakster for datatrafikk kan gjelde. Er du usikker vedrørende kostnader og retningslinjer for deg, må du kontakte din internett/mobiloperatør.

Registrering

For å ta i bruk enkelte funksjoner i RadioPlay må Bruker registrere seg – enten via RadioPlay sine plattformer eller via Facebook. Bruker er forpliktet til å oppgi korrekte personopplysninger ved registrering, samt til å oppdatere disse så de til enhver tid er korrekte. Gjennom å fullføre registreringen garanterer Bruker at personopplysningene er korrekte.

Innloggingsopplysningene er personlige og skal ikke utleveres til noen andre. Bruker er ansvarlig for å lagre innloggingsopplysningene på en slik måte at ingen andre har tilgang til dem. Bruker forplikter seg til å holde Bauer Media AS ansvarsfri dersom utenforstående anvender Brukers innloggingsopplysninger. Misbruk vil bli straffeforfulgt iht norsk lov. Bauer Media AS  forbeholder seg retten til å utestenge Brukere som bryter betingelsene/vilkårene i denne avtalen og/eller gjeldende norsk lov.

Facebook

Om du har logget på RadioPlay via Facebook vil informasjonen vedrørende din bruk av RadioPlay deles med Facebook. Publisering av musikk du lytter til kan komme automatisk på din Facebook side dersom du ikke velger å endre visningsinnstillingene. Facebook sin bruk av informasjon hentet fra RadioPlay faller inn under Facebook sine brukerbetingelser og integritetspolicy. For informasjon om hvordan Facebook behandler dine persondata kan du lese Facebook sine retningslinjer for personvern.

Immaterielle Rettigheter

Innholdet i Tjenesten tilhører tredjeparter og er kun for Kundens personlige bruk. All kopiering, distribusjon eller annen bruk av slikt innhold er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra rettighetshaverne til innholdet. Bruker har ingen rettigheter til kommersiell bruk, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribusjon eller promotering av innholdet. Bruker har heller ingen rettigheter til bruk som krever en lisens for offentlig fremføring. Bruker skal bare bruke innholdet på plattformer som Bruker selv disponerer for sin personlige bruk og som støtter det tekniske beskyttelsessystemet. Bruker skal ikke omgå det tekniske beskyttelsessystemet. Uautorisert bruk kan innebære brudd på gjeldende lovverk. Bruker samtykker i at rettighetshavere til innhold i Tjenesten kan håndheve denne avtalen direkte mot Bruker.

RadioPlay er tilgjengelig i Sverige, Norge og Danmark. De immaterielle rettighetene for bruk av slikt materiale er kun klarert for disse territoriene. Å forsøke å omgå dette er å anse som lovbrudd og et brudd på RadioPlay sine brukervilkår. Kunden er dermed ansvarlig for eventuelle krav fra rettighetshavere som følge av en slik omgåelse, samt for konsekvenser i henhold til det som angis i rubrikken "Brukers Ansvar".

Brukers Ansvar

Bruker får ikke forsøke å omgå RadioPlay sine sikkerhetssystem ved for eksempel å bruke andres innloggingsopplysninger eller ved å forsøke å teste ut Tjenestens sikkerhetssystemer. Bruker kan heller ikke bruke Tjenesten på en måte som kan skade, overbelaste, eller svekke Tjenesten.

Bruker kan ikke bruke "dypkobling", "sidehenter", "robot", "spider" eller andre automatiske innretninger, programmer, algoritmer eller metoder, eller andre lignende eller tilsvarende manuelle prosesser for å få tilgang til, hente, kopiere eller overvåke noen deler av Tjenesten eller innholdet. Bruker kan heller ikke reprodusere eller omgå navigeringsstrukturen eller presentasjonen av Tjenesten eller noe av innholdet, eller hente eller prøve å hente materiell, dokumenter eller informasjon som ikke er gjort åpent tilgjengelig gjennom nettstedet. Bauer Media AS forbeholder seg retten til å nekte all slik aktivitet.

Det er ikke tillatt å oppnå uautorisert tilgang til noen deler av eller funksjoner på nettstedet eller andre systemer eller nettverk som er koblet til nettstedet eller andre Apple-tjenere, eller til andre tjenester som tilbys på eller via nettstedet, ved hjelp av hacking, passord-"mining" eller andre ulovlige metoder.

Ved overtredelser av brukervilkårene har Bauer Media AS  rett til å nekte Bruker tilgang til Tjenesten. Utover dette skal Bruker erstatte eventuell skade Bauer Media AS blir påført i denne sammenheng, herunder eventuelle krav fra tredjepart.

Tekniske Spesifikasjoner

For å kunne benytte seg av Tjenesten kreves det at Bruker har en datamaskin og bredbånds tilknytning av en viss kapasitet:

Operativsystem:

Windows XP med service-pack eller senere

Mac OS X version 10.5 eller senere


Web:

Firefox - version 3 eller høyere

Internet Explorer - version 7 eller høyere

Chrome

Safari - version 4 eller høyere / Safari Mobile (iOS5)


Eldre nettlesere kan fungere men anbefales ikke.

RAM-minne: 1 GB eller høyere

Internett: Bredbånd, minst 1Mb/s.

Skjermoppløsning: Minst 1024 x 768 piksler

Flash: versjon 10.2 eller senere


Vi gjør oppmerksom på at det kun er mulig å logge inn på en plattform av gangen.


Ansvarsfraskrivelse vedrørende Tjenesten

Tjenesten leveres som den er, der den er tilgjengelig.Bauer Media AS vil gjøre sitt ytterste for å holde RadioPlay sine tjenester og service i drift. Bauer Media AS forbeholder seg retten til å endre Tjenestens funksjonalitet og utvalg av innhold løpende, med eller uten forvarsel. Mindre tekniske problemer og oppdateringer må påregnes og kan resultere i midlertidige avbrudd.

Bauer Media AS  har ikke ansvar for feil eller skade som forårsakes av Bruker, eller av feil i Brukers utstyr eller i annen teknisk utrustning som ikke tilhører Bauer Media AS.

Dette innebærer blant annet at Bauer Media AS ikke under noen omstendigheter er ansvarlig for skader i form av datahavari eller datatap, ei heller for konsekvenser, unnfallenhet og adferd hos tredjepart i tilknytning til Brukers bruk av Tjenesten.

Forbehold

RadioPlay og dets innhold leveres slik det foreligger. Bauer Media AS kan ikke garantere at ingen filer eller data som Bruker henter fra Tjenesten vil være fri for virus eller andre skadelige funksjoner. Bauer Media AS fraskriver seg alle garantier, uttalte og uuttalte, inklusive garantier om overensstemmelse, forretningsmessig eller egnethet for et bestemt mål. Bauer Media AS fraskriver seg alt ansvar for handlinger, unnlatelser og gjennomføring hos tredjepart i forbindelse med, eller relatert til, Brukers bruk av området og de tilkoblede nettstedene. Brukers eneste mulige tiltak mot Bauer Media AS og RadioPlay dersom Bruker er misfornøyd med Tjenesten, er å slutte å bruke Tjenesten og dens innhold.

Force Majeure

Uforutsette hendelser som ikke kan avverges, f.eks. brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, streik o. l utenfor Bauer Media AS kontroll, og som ikke kunne forutses kan etter omstendighetene frita Radio Play for oppfyllelse av kontraktsforpliktelser.

Tvisteløsning

Tvister skal søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet kan tvisten bringes inn for passende klageorgan eller de alminnelige domstoler ved saksøktes verneting.

Forandring av vilkår

Bauer Media AS kan uten varsel endre vilkårene i denne Avtalen eller innføre nye regler, vilkår eller betingelser for Brukers bruk av Tjenesten. Endringer som er til ulempe for bruker meddeles Bruker skriftlig pr e-post til den e-postadresse som er angitt ved opprettelse av brukerkonto, eller til den e-postadresse som er koblet til Bruker sin Facebook-konto. Dette gjelder såfremt endringene skyldes forhold innenfor Bauer Media AS kontroll. Endring av øvrige avtalevilkår kan gjøres etter kunngjøring og de til enhver til gjeldende brukerbetingelser vil være publisert på radioplay.no. Eventuelle endringer trer i kraft tidligst påfølgende månedsskifte etter den måned et slikt varsel er gitt. Fortsatt bruk av Tjenesten etter at de endrede vilkårene er trådt i kraft innebærer aksept av de endrede vilkårene.

Brukerbibliotek i mobilapplikasjoner

PSTCollectionView, CKRefreshControl, AFNetworking,MBProgressHUD,TTTAttributedLabel -- MIT license.--

http://opensource.org/licenses/MIT


JWFolders --

http://opensource.org/licenses/bsd-license


EgoCache --

Copyright (c) 2012 enormego

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


MFSideMenu --

* Copyright (c) 2012, Michael Frederick

* All rights reserved.


* * Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* * Redistributions of source code must retain the above copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the * documentation and/or other materials provided with the distribution.

* * Neither the name of Michael Frederick nor the * names of its contributors may be used to endorse or promote products * derived from this software without specific prior written permission.


* * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY Michael Frederick ''AS IS'' AND ANY * EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL Michael Frederick BE LIABLE FOR ANY * DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND * ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS * SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.